Nhà
×

than đá
than đá
ADD
Compare

than đá loại và sự kiện

Add ⊕
1 Các loại
1.1 loại
than bùn, than nâu, than sub-bitum, than bitum, than antraxit, than chì
1.2 Tính năng, đặc điểm
giúp trong việc sản xuất nhiệt và điện, sử dụng như nhiên liệu hóa thạch
1.3 ý nghĩa khảo cổ học
1.3.1 di tích
chưa sử dụng
1.3.2 di tích nổi tiếng
không áp dụng
1.3.3 điêu khắc
chưa sử dụng
1.3.4 tác phẩm điêu khắc nổi tiếng
không áp dụng
1.3.5 hình vẽ
không được sử dụng
1.3.6 bức tranh khắc đá
không được sử dụng
1.3.7 bức tượng nhỏ
chưa sử dụng
1.4 hóa thạch
hiện tại
Let Others Know
×