Nhà
×

Thạch anh quartzit
Thạch anh quartzit
ADD
Compare

Thạch anh quartzit loại và sự kiện

1 Các loại
1.1 loại
Không có sẵn
1.2 Tính năng, đặc điểm
thường thô chạm, là một trong những tảng đá lâu đời nhất
1.3 ý nghĩa khảo cổ học
1.3.1 di tích
đã sử dụng
1.3.2 di tích nổi tiếng
dữ liệu không có sẵn
1.3.3 điêu khắc
đã sử dụng
1.3.4 tác phẩm điêu khắc nổi tiếng
dữ liệu không có sẵn
1.3.5 hình vẽ
không được sử dụng
1.3.6 bức tranh khắc đá
không được sử dụng
1.3.7 bức tượng nhỏ
đã sử dụng
1.4 hóa thạch
vắng mặt
Let Others Know
×