Nhà
×

phiến lục
phiến lục

talc cacbonat
talc cacbonatADD
Compare
X
phiến lục
X
talc cacbonat

phiến lục và talc cacbonat loại và sự kiện

1 Các loại
1.1 loại
Không có sẵn
Không có sẵn
1.2 Tính năng, đặc điểm
có sức đề kháng cao cấu trúc chống xói lở và khí hậu, đá hạt rất tốt
dễ dàng tách ra thành tấm mỏng, thường thô chạm, tổ chức đá chì
1.3 ý nghĩa khảo cổ học
1.3.1 di tích
đã sử dụng
đã sử dụng
1.3.2 di tích nổi tiếng
dữ liệu không có sẵn
dữ liệu không có sẵn
1.3.3 điêu khắc
đã sử dụng
đã sử dụng
1.3.4 tác phẩm điêu khắc nổi tiếng
dữ liệu không có sẵn
dữ liệu không có sẵn
1.3.5 hình vẽ
đã sử dụng
đã sử dụng
1.3.6 bức tranh khắc đá
đã sử dụng
không được sử dụng
1.3.7 bức tượng nhỏ
đã sử dụng
đã sử dụng
1.4 hóa thạch
vắng mặt
vắng mặt
Let Others Know
×