Nhà
×

gabro
gabro

ignimbrite
ignimbriteADD
Compare
X
gabro
X
ignimbrite

gabro và ignimbrite loại và sự kiện

Add ⊕
1 Các loại
1.1 loại
Không có sẵn
Không có sẵn
1.2 Tính năng, đặc điểm
mịn chạm
luôn luôn tìm thấy như ống núi lửa trên lớp vỏ lục địa sâu
1.3 ý nghĩa khảo cổ học
1.3.1 di tích
đã sử dụng
đã sử dụng
1.3.2 di tích nổi tiếng
dữ liệu không có sẵn
dữ liệu không có sẵn
1.3.3 điêu khắc
đã sử dụng
đã sử dụng
1.3.4 tác phẩm điêu khắc nổi tiếng
dữ liệu không có sẵn
dữ liệu không có sẵn
1.3.5 hình vẽ
không được sử dụng
đã sử dụng
1.3.6 bức tranh khắc đá
không được sử dụng
đã sử dụng
1.3.7 bức tượng nhỏ
đã sử dụng
đã sử dụng
1.4 hóa thạch
vắng mặt
vắng mặt
Let Others Know
×