Nhà
×

Phấn viết bảng
Phấn viết bảng
ADD
Compare

Phấn viết bảng loại và sự kiện

1 Các loại
1.1 loại
Không có sẵn
1.2 Tính năng, đặc điểm
clasts được mịn màng chạm, là một trong những tảng đá lâu đời nhất, mịn chạm, đá hạt rất tốt
1.3 ý nghĩa khảo cổ học
1.3.1 di tích
đã sử dụng
1.3.2 di tích nổi tiếng
dữ liệu không có sẵn
1.3.3 điêu khắc
đã sử dụng
1.3.4 tác phẩm điêu khắc nổi tiếng
dữ liệu không có sẵn
1.3.5 hình vẽ
đã sử dụng
1.3.6 bức tranh khắc đá
đã sử dụng
1.3.7 bức tượng nhỏ
đã sử dụng
1.4 hóa thạch
hiện tại
Let Others Know
×